fbpx

Chứng chỉ quốc tế Quản lý Chuỗi Cung Ứng

CSCP
CERTIFIED SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL

Thời lượng: 48 giờ học

Địa điểm: HCMC

 Về Chứng chỉ Quốc tế Quản lý Chuỗi cung ứng CSCP®

 Về Chứng chỉ Quốc tế về Quản lý Chuỗi cung ứng CSCP®

CSCP® (Certified Supply Chain Professional) được xây dựng và phát triển bởi APICS – Association for Supply Chain Management, là chứng chỉ uy tín về Chuỗi cung ứng được công nhận trên toàn thế giới. Kể từ 2006, đã có hơn 24.000 chuyên gia ở 100 quốc gia sở hữu CSCP. Theo báo cáo của APICS, mức lương trung bình của nhân sự sở hữu chứng chỉ cao hơn 25% so với nhân sự không sở hữu chứng chỉ. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp rất đề cao tính hiệu quả của CSCP đối với việc nâng cao trình độ và năng lực nhân sự trong Chuỗi cung ứng.

Sở hữu chứng chỉ CSCP® đồng nghĩa với việc năng lực của bạn được công nhận là chuyên gia ở cấp độ toàn cầu, giá trị của bạn được nâng cao, kiến thức của bạn vững vàng và đủ khả năng để giúp công ty nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh.

 Tại sao bạn nên có CSCP?

 Tại sao bạn nên có CSCP?

Nắm vững các công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả nhà cung cấp, các nhà máy, các nhà phân phối và khách hàng trên toàn cầu

Hiểu làm thế nào để sử dụng nguồn lực doanh nghiệp thông qua hệ thống ERP và các công nghệ khác để cải thiện toàn bộ quá trình chuỗi cung ứng

Tối ưu hóa đầu tư vào công nghệ & hệ thống giúp phát triển doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Các cá nhân được chứng nhận CSCP của APICS luôn có mức lương cao hơn 18% so với những người có chứng chỉ khác trong ngành Chuỗi cung ứng – Logistics

 Đối tượng tham gia CSCP

Đối tượng tham gia CSCP

Các chuyên gia chuỗi cung ứng có mong muốn nâng cao kiến thức và chuyên môn

 

Các chuyên gia đang làm việc với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Các nhà tư vấn muốn thể hiện chuyên môn trong quản lý chuỗi cung ứng.

Điều kiện tham dự CSCP (thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau):

 3 năm kinh nghiệm kinh doanh liên quan hoặc

 Bằng cử nhân hoặc bằng quốc tế tương đương hoặc

 Đã có một trong chứng chỉ sau: CPIM, CLTD hoặc CSCP, CTL, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M, CSM hoặc CPSM còn hiệu lực

*Bằng cử nhân của APICS có giá trị quốc tế và được công nhận tại nước sở tại khi tham gia chương trình đào tạo.

 Nội dung chương trình CSCP (Ver 5.0)

 Nội dung chương trình CSCP

MODULE 1: Supply Chains, Demand Management, and Forecasting

Section A: Introduction to Supply Chains

Section B: Demand Analysis and Patterns

Section C: Demand Management

Section D: Forecasting

Section E: Supply and Demand Alignment

Chapter 1: Inputs To Supply Chain Strategy

Topic 1: Business Model
Topic 2: External Inputs to Supply Chain Strategy

Chapter 2: Supply Chains And Supply Chain Strategy

Topic 1: Supply chains and Supply Chain Management
Topic 2: Benefits of Strategic Supply Chain Management
Topic 3: Supply Chain Strategy: Value Proposition
Topic 4: Supply Chain Strategy: Core Capabilities
Topic 5: Supply Chain Strategy: Cost structure and Revenue Model
Topic 6: Supply chain Maturity

Chapter 3: Resolving Misalignments Or Gaps

Topic 1: Reasons Misalignments or Gaps Occur
Topic 2: Recognizing Misalignments or Gaps
Topic 3: Resolving Misalignments or Gaps

Chapter 1: Business Consideration

Topic 1: Market, Financial, and Product Research and Modeling
Topic 2: Reverse and Specialized Supply Chains
Topic 3: Collaboration with Supply Chain Partners

Chapter 2: Supply Chain Design

Topic 1: Supply Chain Design and Configuration
Topic 2: Inventory, Technology, and Metrics Design
Topic 3: Fulfillment Strategies Considering Market Requirements
Topic 4: Product Design for New Products or Requirements
Topic 5: Supply Chain Network Optimization

Chapter 3: Technology Design

Topic 1: Information Technology and Supply Chain Management
Topic 2: Electronic Business Considerations
Topic 3: Key Technology Applications
Topic 4: Data Acquisition and Management

Chapter 4: Implementation Tools: Communications and Projects

Topic 1: Communication Considerations
Topic 2: Project Management Considerations
Topic 3: Project Management Process Groups

MODULE 1: Supply Chains, Demand Management, and Forecasting

Section A: Introduction to Supply Chains

Section B: Demand Analysis and Patterns

Section C: Demand Management

Section D: Forecasting

Section E: Supply and Demand Alignment

MODULE 2: Global Supply Chain Networks

Section A: Supply Chain Design and Optimization

Section B: End-to-End Connectivity and Visibility

Section C: Supply Chain Metrics and Reports

MODULE 3: Sourcing Products and Services

Section A: Aligning Sourcing to Demand

Section B: Category Strategy for Sourcing

Section C: Product Design Influence

Section D: Supplier Selection, Contracting, and Use

MODULE 4: Internal Operations and Inventory

Section A: Planning Operations

Section B: Capacity and Production Activity Control

Section C: Inventory

Section D: Performance and Continuous Improvement

 

MODULE 5: Forward and Reverse Logistics

Section A: Logistics and Distribution

Section B: Distribution Services and Transportation Choices

Section C: Trade Considerations

Section D: Reverse Flow

 

MODULE 6: Supply Chain Relationships

Section A: Customer Relationships

Section B: Supplier and Supply Chain Relationships

 
 

MODULE 7: Supply Chain Risk

Section A: Risk Management and Supply Chain Risks

Section B: Risk Analysis and Response 

MODULE 8: Optimization, Sustainability, and Technology

Section A: Optimizing Supply Chain Strategy and Tactics

Section B: Sustainability

Section C: Technology Trends

MODULE 2: SUPPLY CHAIN STRATEGY, DESIGN, AND COMPLIANCE

This module addresses considerations in the design of a competitive supply chain, the processes that support the organization’s strategy, improvement of the sustainability of the organization and its trading partners, and compliance with applicable regulations.

Chapter 1: Demand Management

Topic 1: Components of Demand Management
Topic 2: Forecasting Demand
Topic 3: Demand Prioritization
Topic 4: Demand Management Functional Responsibilities and Interfaces

Chapter 2: Operations Planning and Control

Topic 1: Implementation of Sales and Operations Planning (S&OP)

Topic 2: Master Scheduling
Topic 3: Controlling Priorities
Topic 4: Materials and Inventory
Topic 5: Capacity Management, Planning, and Control

Chapter 3: Inventory Management

Topic 1: The Need for Inventory
Topic 2: Aggregate and Item Inventory Management
Topic 3: Flow of Inventory
Topic 4: Functions of Inventory
Topic 5: Inventory-Related Cost Categories
Topic 6: Effects of Inventory on the Financial Statements
Topic 7: Inventory Planning
Topic 8: Inventory Control

Chapter 4: Supply Management

Topic 1: Total Cost of Ownership (TCO)
Topic 2: Make-Versus-Buy Analysis
Topic 3: Range of Buyer-Supplier Relationships
Topic 4: Developing Supply Plans
Topic 5: Contracting
Topic 6: Expediting

Chapter 5: Warehousing, Logistics and Transportation

Topic 1: Warehouse Management Introduction
Topic 2: Warehousing Objectives and Considerations
Topic 3: Warehouse Capacity Forecasting and Planning
Topic 4: Materials-Handling
Topic 5: Tradeoffs between Warehousing and Transportation Processes

Topic 6: Logistics Introduction
Topic 7: Logistics Objectives and Considerations
Topic 8: Transportation Objectives and Considerations
Topic 9: Transportation Capacity Forecasting and Planning
Topic 10: Use of Logistics Service Providers
Topic 11: Modes of Transportation and Considerations for Selection
Topic 12: Expediting Processes
Topic 13: Delivery Pattern

Chapter 6: Monetary, Regulatory and Trade Considerations

Topic 1: Currency Considerations and Funds Flow
Topic 2: Regulatory Requirements
Topic 3: Trade Considerations

Chapter 1: Segmentation

Topic 1: Segmentation and Customer-Driven Marketing
Topic 2: Market Segmentation
Topic 3: Customer and Supplier Segmentation
Topic 4: Segmentation by Other Supply Chain Partners

Chapter 2: Customer Relationship Management (CRM)

Topic 1: Introduction to Customer Relationship Management (CRM)
Topic 2: CRM Strategy
Topic 3: Customer Selection or Segmentation
Topic 4: Customer Relationship Types
Topic 5: Performance Management
Topic 6: Technology Usage

Chapter 3: Supplier Relationship Management (SRM)

Topic 1: Introduction to Supplier Relationship Management (SRM)
Topic 2: Supplier Selection
Topic 3: Supplier Relationship Types
Topic 4: Performance Management
Topic 5: Technology Usage

Chapter 4: Linkages Between CRM and SRM

Topic 1: How Various Organizations Can Leverage CRM and SRM
Topic 2: Negotiation and Collaboration
Topic 3: Terms and Conditions
Topic 4: Contracts and Enforceability

Chapter 1: Reverse Logistics

Topic 1: Reverse Logistics Introduction
Topic 2: Strategy and Design for Reverse Logistics
Topic 3: Reverse Logistics Benefits and Costs

Chapter 2: Waste Considerations

Topic 1: Waste Hierarchy
Topic 2: Waste Exchange and Hazardous Waste

MODULE 3: IMPLEMENTATION AND OPERATIONS

This module addresses managing and balancing supply and demand by measuring, analyzing, and improving supply chain processes. While the first two modules addressed basic concepts and strategies, this module provides methods, tools and best practices for implementing these strategies and for running supply chain operations.

Chapter 1: International Standards and Regulatory Compliance

Topic 1: Import/Export, Intellectual Property, and Licensing Compliance
Topic 2: International Accounting, Tax, and Labor Laws

Chapter 2: Corporate Social Responsibility Considerations

Topic 1: Triple Bottom Line
Topic 2: The UN Global Compact and the Global Reporting Initiative
Topic 3: Other Sustainability Guidelines

Chapter 3: Social, Environmental, Safety, and Quality Accreditations and Certifications

Topic 1: Standards, Accreditations, and Certifications
Topic 2: Quality Accreditations and Certifications
Topic 3: Environmental Accreditations and Certifications
Topic 4: Social Accreditations and Certifications
Topic 5: Safety Accreditations and Certifications

Chapter 1: Risk Identification

Topic 1: Risk Management
Topic 2: Risk Identification and Documentation
Topic 3: Supply Chain Risk

Chapter 2: Risk Assessment And Classification

Topic 1: Qualitative Risk Analysis
Topic 2: Quantitative Risk Analysis

Chapter 3: Risk Response

Topic 1: Risk Response Planning
Topic 2: Preventive and Contingent Action Plans for the Supply Chain
Topic 3: Business Continuity and Plan Implementation

Chapter 4: Security, Regulatory, And Compliance Concerns

Topic 1: Security and Regulatory Concerns
Topic 2: Risk Standards

Chapter 1: Supply Chain Metrics

Topic 1: Supply Chain Strategy and Metrics Selection
Topic 2: Customer-Focused Metrics
Topic 3: Financial Metrics
Topic 4: Operational Metrics

Chapter 2: Measuring Performance and Customer Service

Topic 1: Measuring and Communicating Performance
Topic 2: SCOR Performance Measures
Topic 3: Measuring Operational and Financial Performance
Topic 4: Measuring Customer Service Levels

Chapter 3: Continuous Improvement and Change Management

Topic 1: Continuous Improvement
Topic 2: Lean and Just-In-Time
Topic 3: Other Continuous Improvement Philosophies
Topic 4: Change Management

 Hệ thống học tập APICS

 Hệ thống học tập APICS

Hệ thống học tập CSCP® là chương trình toàn diện kết hợp tài liệu bản in và trực tuyến, các bài kiểm tra thực hành trực tuyến và các công cụ học tập tương tác để đảm bảo học viên nghiên cứu kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi.

CSCP tự hào có một nền tảng học tập nâng cao, với tính trực quan bổ sung có thể giúp bạn giảm thời gian để đạt được chứng chỉ này. Các cập nhật cho nền tảng này bao gồm:

 1. ĐÁNH GIÁ
  • Hoàn thành bài kiểm tra thử để xác định kiến thức hiện tại của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
  • Dựa trên điểm số bài kiểm tra thử, hệ thống học tập trực tuyến sẽ đề xuất kế hoạch học tập hiệu quả nhất.
 2. NGHIÊN CỨU
  • Trải nghiệm Nghiên cứu Cá nhân hóa ưu tiên nội dung dựa trên những lỗ hổng kiến thức và theo dõi sự tiến bộ của người tham gia thông qua điểm số và hoạt động của bài kiểm tra.
  • Microlearning cho phép người tham gia tập trung vào các phân đoạn nội dung nhỏ hơn, sử dụng hiệu quả hơn thời gian có sẵn và đảm bảo họ hiểu rõ về từng chủ đề.
  • Phương thức học tập mở rộng bao gồm tích hợp các video bổ sung để giúp đưa các khái niệm chính vào cuộc sống trong bối cảnh thế giới thực.
  • Thuận tiện nhờ có thiết kế ưu tiên thiết bị di động và cung cấp quyền truy cập vào kiến thức thông qua bất kỳ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính nào – 24/7.
  • Hệ thống Học tập cung cấp quyền truy cập vào cả tài liệu kỹ thuật số và tài liệu in, cùng với các hoạt động học tập tương tác.
 3. THỰC HÀNH
  • Tham gia kỳ thi thực hành được thiết kế để giúp học viên có được kinh nghiệm với hình thức của kỳ thi trên máy tính.
  • Truy cập thông tin bổ sung về kỳ thi chứng chỉ, các công cụ học tập và mẹo làm bài kiểm tra.
  • Truy cập phần “My Progress” để theo dõi điểm bài kiểm tra và kết quả học tập của bạn.

 Giảng viên

 Giảng viên

Mr. John Marson

APICS Master Instructor for CSCP, CPIM, CLTD

Ms. Nguyen Nhu Ngoc

APICS Associate Instructor for CSCP, CPIM

Mr. John Marson

APICS Master Instructor for CSCP, CPIM, CLTD

Ms. Nguyen Nhu Ngoc

APICS Associate Instructor for CSCP, CPIM

• Thông tin chương trình CSCP®

 Thông tin chương trình CSCP

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh & Tiếng Việt 

Tổ chức lớp học: Tổ chức lớp học: Khoá học được giảng dạy bởi cả hai giảng viên được chứng nhận của Hiệp hội Quản lý Chuỗi cung ứng – APICS 

• Mr. Marson giảng dạy online qua nền tảng Skype 

• Ms. Ngọc giảng dạy trực tiếp trên lớp

Tài liệu đào tạo: Các tài liệu và bài giảng được phát triển bởi APICS và đội ngũ chuyên gia về quản lý chuỗi cung ứng với phiên bản mới nhất của CSCP Exam Content Manual

Học phí: 40,800,000 VNĐ (bao gồm chi phí Hệ thống Học tập và Sách bài tập, tài liệu chuyên môn, Chứng nhận chuyên cần, bữa trưa cho tất cả các ngày học)

ĐĂNG KÝ NGAY!

VILAS – Trường Hàng không và Logistics Việt Nam

Địa chỉ:

Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0934 077 677

Email: program@vilas.edu.vn

Đăng ký nhận tư vấn:

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]