fbpx

LỊCH ĐÀO TẠO

LOGISTICS & CHUỖI CUNG ỨNG

LOGISTICS VÀ SUPPLY CHAIN

KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Logistics Hàng không

Air Freight Logistics

14/11/2022
Chuyên viên Dịch vụ Logistics

Logistics Services Executive

18/04/2022   |   22/08/2022
Hàng hóa nguy hiểm đường biển

International Maritime Dangerous Goods

19/07/2022   |   01/11/2022
Chuyên viên Chuỗi cung ứng

Supply Chain Executive

21/03/2022  |  30/05/2022  |  01/08/2022
19/09/2022   |  14/11/2022
Chuyên viên Mua hàng

Procurement Executive

05/01/2022   |  19/04/2022   |  19/07/2022  
24/10/2022
Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solutions Design

24/09/2022
Quản trị Điều hành Chuỗi cung ứng

Higher Diploma in Supply Chain Management

23/07/2022   |   15/10/2022
Tổng quan Quản trị Chuỗi cung ứng

Foundation of Supply Chain Management

19/03/2022   |  30/07/2022   |   15/10/2022
Quản trị Mua hàng

Procurement Management

Online: 19/03/2022   |   25/06/2022 
Offline: 25/06/2022   |   24/09/2022 
Hoạch định nhu cầu - nguồn cung

Demand & Supply Planning

Offline: 21/05/2022   |  05/11/2022
Online: 09/07/2022 
Quản trị Kho hàng và Tồn kho

Warehouse and Inventory Management

Offline: 20/08/2022
Online: 22/10/2022  

APICS - Certified Supply Chain Professional (CSCP)

08/01/2022   |   10/09/2022 

APICS - Certified Planning and Inventory
Management (CPIM) – Part 1

07/05/2022   |   13/08/2022 

APICS - Certified Planning and Inventory
Management (CPIM) – Part 2

05/11/2022
*Đối với các chương trình APICS, học viên vui lòng đăng ký trước ngày khai giảng 3 tuần
KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Logistic Hàng
không

Air Freight
Logistics14/11/2022
Chuyên viên
Dịch vụ
Logistics

Logistics Services
Executive


18/04/2022  22/08/2022
 10/10/2022 
Hàng hóa nguy
hiểm đường
biển

Inational
Maritime
Dangerous
Goods
01/08/2022  01/11/2022 
Chuyên viên
Chuỗi cung ứng

Supply Chain
Executive


21/03/2022  30/05/2022
01/08/2022  19/09/2022
14/11/2022
Chuyên viên
Mua hàng

Procurement
Executive


05/01/2022  19/04/2022
19/07/2022  24/10/2022 
Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solutions Design24/09/2022
Quản trị Điều
hành Chuỗi
cung ứng

Higher Diploma
in Supply Chain
Management
23/07/2022  15/10/2022 
Tổng quan
Quản trị Chuỗi
cung ứng

Foundation of
Supply Chain
Management19/03/2022  30/07/2022
15/10/2022
Quản trị
Mua hàng

Procurement
Management

Offline:
25/06/2022  24/09/2022
Online:
19/03/2022  25/06/2022
Hoạch định
nhu cầu -
nguồn cung

Demand &
Supply Planning


Online: 09/07/2022
Offline:
21/05/2022  05/11/2022
Quản trị
Kho hàng và
Tồn kho

Warehouse and
Inventory
ManagementOffline: 20/08/2022
Online: 01/10/2022  

APICS - Certified
Supply Chain
Professional
(CSCP)08/01/2022  10/09/2022 

APICS - Certified Planning and
Inventory
Management
(CPIM) – Part 107/05/2022  13/08/2022 

APICS - Certified Planning and
Inventory
Management
(CPIM) – Part 2
05/11/2022
*Đối với các chương trình APICS, học viên vui lòng đăng ký trước ngày khai giảng
3 tuần

HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG

KHÓA HỌCĐỊA ĐIỂMLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous Goods Regulations Cat 1, 3, 6

TP. HCM  17/10/2022   |   12/12/2022   |   09/01/2023 

13/03/2023   |   22/05/2023   |   24/07/2023 
Hà Nội21/11/2022    |   20/02/2023   |   10/04/2023 

12/06/2023   |   14/08/2023   |   23/10/2023 

Shipping Lithium Batteries by Air

Online04/04/2022   |   01/08/2022 
  19/09/2022  |   07/12/2022 

IATA Cargo Introductory

Online03/2022   |   04/2022   |   05/2022 

20/06/2022   |   07/2022   |   08/2022 

Live Animal Regulations

Online03/2022   |   04/2022   |   05/2022 

06/2022   |   07/2022   |   08/2022 

Time & Temperature Sensitive Productions

Online03/2022   |   04/2022   |   05/2022 

06/2022   |   07/2022   |   08/2022 
KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous
Goods
Regulations Cat 1, 3, 6

TP.HCM:
17/10/2022  12/12/2022
09/01/2023  13/03/2023
22/05/2023  24/07/2023
Hà Nội:
21/11/2022  20/02/2023
10/04/2023  12/06/2023
14/08/2023 

Shipping
Lithium
Batteries by Air


04/04/2022  01/08/2022
19/09/2022  07/12/2022

IATA Cargo
Introductory


03/2022  04/2022
05/2022  06/2022

07/2022  08/2022


Live Animal
Regulations


03/2022  04/2022
05/2022  06/2022

07/2022  08/2022


Time &
Temperature
Sensitive
Productions


03/2022  04/2022
05/2022  06/2022

07/2022  08/2022

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]