LỊCH ĐÀO TẠO

LOGISTICS & CHUỖI CUNG ỨNG

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN

KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Logistics Hàng không

Air Freight Logistics

04/04/2023  |   02/10/2023
Chuyên viên Dịch vụ Logistics

Logistics Services Executive

17/04/2023  |   21/08/2023
Hàng hóa nguy hiểm đường biển

International Maritime Dangerous Goods

21/03/2023  |  26/06/2023  |  27/09/2023
 26/12/2023
Chuyên viên Chuỗi cung ứng

Supply Chain Executive

20/03/2023  |  29/05/2023  |  21/07/2023
18/09/2023   |  06/11/2023
Chuyên viên Mua hàng

Procurement Executive

06/04/2023   |  08/08/2023   |  04/12/2023
Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solutions Design

08/04/2023  |  05/08/2023
Quản trị Điều hành Chuỗi cung ứng

FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management

18/03/2023   |  10/06/2023   |   16/09/2023
Quản trị Chuỗi cung ứng

Supply Chain Management

18/03/2023   |  10/06/2023   |   16/09/2023
Quản trị Mua hàng

Procurement Management

18/03/2023   |  10/06/2023   |   16/09/2023 
Hoạch định nhu cầu - nguồn cung

Demand & Supply Planning

22/04/2023   |  05/08/2023   |  21/10/2023
Quản trị Kho hàng và Tồn kho

Warehouse and Inventory Management

13/05/2023  |  05/08/2023  

APICS - Certified Supply Chain Professional (CSCP)

09/09/2023

APICS - Certified Planning and Inventory
Management (CPIM)

15/07/2023
*Đối với các chương trình APICS, học viên vui lòng đăng ký trước ngày khai giảng 3 tuần đối với các lớp Official
KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Logistic Hàng
không

Air Freight
Logistics


04/04/2023  02/10/2023 
Chuyên viên
Dịch vụ
Logistics

Logistics Services
Executive

17/04/2023  21/08/2023
Hàng hóa nguy
hiểm đường
biển

Inational
Maritime
Dangerous
Goods

21/03/2023  |  26/06/2023
27/09/2023  |  26/12/2023
Chuyên viên
Chuỗi cung ứng

Supply Chain
Executive

20/03/2023  |  29/05/2023
21/07/2023  |  18/09/2023
06/11/2023
Chuyên viên
Mua hàng

Procurement
Executive

06/04/2023  08/08/2023
04/12/2023
Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solutions Design

08/04/2023  |  05/08/2023
Quản trị Điều
hành Chuỗi
cung ứng

FIATA Higher
Diploma in
Supply Chain
Management

18/03/2023   | 10/06/2023   16/09/2023

Quản trị Chuỗi
cung ứng

Supply Chain
Management

18/03/2023   |  10/06/2023   16/09/2023
Quản trị
Mua hàng

Procurement
Management

18/03/2023   |  10/06/2023   16/09/2023 
Hoạch định
nhu cầu -
nguồn cung

Demand &
Supply Planning

22/04/2023   |  05/08/2023  21/10/2023
Quản trị
Kho hàng và
Tồn kho

Warehouse and
Inventory
Management

13/05/2023  |  05/08/2023  

APICS - Certified
Supply Chain
Professional
(CSCP)

09/09/2023

APICS - Certified Planning and
Inventory
Management
(CPIM) – Part 1

15/07/2023
*Đối với các chương trình APICS, học viên vui lòng đăng ký trước ngày khai giảng
3 tuần đối với các lớp Official

HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG

KHÓA HỌCĐỊA ĐIỂMLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous Goods Regulations Function 7.3 (H.6.3)

TP. HCM  09/01/2023   |   20/02/2023 

13/03/2023   |   22/05/2023   |   24/07/2023 
Hà Nội   27/02/2023   |   10/04/2023 

12/06/2023   |   14/08/2023   |   23/10/2023 

Shipping Lithium Batteries by Air

Online/Offline20/04/2023   |   08/2023 
  09/2023   |  12/2023

IATA Cargo Introductory

Online/Offline13/02/2023   |   19/06/2023   |   16/10/2023 

Live Animal Regulations

Online/Offline03/2023   |   04/2023  |   05/2023 

06/2023   |  07/2023   |   08/2023 

Time & Temperature Sensitive Productions

Online/Offline03/2023   |   04/2023  |   05/2023 

06/2023   |  07/2023   |   08/2023 
KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous
Goods
Regulations Cat 1, 3, 6

TP.HCM:
09/01/2023
20/02/2023  13/03/2023
22/05/2023  24/07/2023
Hà Nội:
 20/02/2023 | 10/04/2023
  12/06/2023  14/08/2023 

Shipping
Lithium
Batteries by Air

20/04/2023   |   08/2023 
  09/2023   |  12/2023

IATA Cargo
Introductory


13/02/2023  19/06/2023
16/10/2023

Live Animal
Regulations


03/2023  04/2022
05/2023  06/2023

07/2023  08/2023


Time &
Temperature
Sensitive
Productions


03/2023  04/2023
05/2023  06/2023

07/2023  08/2023

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]