Tin tức - Kiến thức - Sự kiện

Chứng chỉ CSCP và CPIM của APICS khác nhau như thế nào ?

apics-supply-chain-certification

BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CHỨNG CHỈ CSCP VÀ CPIM CỦA APICS

 

Nội dung

CPIM

Certified in Planning and Inventory Management

CSCP

Certified Supply Chain Professionals

Tổng quan chương trình CPIM tập trung vào sự thành thạo các vận hành nội bộ của tổ chức và cung cấp hiểu biết sâu sắc về:

 • Nguyên tắc cơ bản về Quản lý nhu cầu
 • Lập kế hoạch nguồn cung
 • Thực hiện kế hoạch cung ứng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Cải tiến liên tục, Quản lý chất lượng và Công nghệ
 • Chiến lược, Kế hoạch Kinh doanh – Vận hành, và cung cấp kiến thức để áp dụng thông tin này trên toàn bộ chuỗi cung ứng mở rộng.
CSCP tập trung vào sự thành thạo về chuỗi cung ứng mở rộng, từ nhà cung cấp của tổ chức đến khách hàng cuối cùng. Thiết kế của chương trình CSCP xác nhận sự hiểu biết chuyên môn về quản lý chuỗi cung ứng và tích hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng mở rộng.
Kết quả đầu ra
 • Giúp công ty của bạn đạt được trạng thái chuỗi cung ứng lý tưởng
 • Cải thiện khả năng dự báo
 • Làm việc hiệu quả hơn với hệ thống ERP của công ty
 • Cải tiến quy trình S&OP
 • Quản lý và áp dụng hoạch định nguồn lực năng lực
 • Giúp công ty của bạn đạt được trạng thái chuỗi cung ứng lý tưởng
 • Giảm lãng phí trong chuỗi cung ứng
 • Cải thiện thông tin liên lạc trong toàn bộ chuỗi cung ứng
 • Sử dụng dữ liệu để liên kết sản xuất, phân phối, mua hàng và dịch vụ
 • Xác định và phân loại rủi ro chuỗi cung ứng và xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro
Điều kiện đầu vào Không yêu cầu Thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau:

 • 3 năm kinh nghiệm về kinh doanh, hoặc
 • Bằng cử nhân hoặc bằng quốc tế tương đương, hoặc
 • Đã có một trong chứng chỉ sau: CPIM, CLTD hoặc CSCP, CTL, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M, CSM hoặc CPSM còn hiệu lực
Các lĩnh vực hoạt động trong chuỗi cung ứng phù hợp nhất
 • Planning
 • Production and inventory management
 • OperationsSupply chain management
 • Procurement
 • Materials management
 • Purchasing
 • Supply chain design
 • Supplier management
 • Transportation
 • Supply chain management
 • Distribution channels
 • 3PL, 4PL
 • Customer management
Giá trị cho doanh nghiệp Chương trình CPIM nâng cao kiến thức các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng cho nhân sự, về các hoạt động lập kế hoạch, sản xuất và quản lý hàng tồn kho trong các hoạt động toàn cầu của tổ chức, bằng cách nâng cao hiệu quả, tối đa hóa ROI và tối ưu hoá hoạt động để giải quyết các thách thức và cơ hội. Chương trình CSCP giúp nhân sự nắm vững các nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng tiên tiến mở rộng ra ngoài các hoạt động từ đầu đến cuối trong nội bộ của tổ chức, từ nhà cung cấp đến khách hàng. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mức độ nâng cao hơn để tối ưu hóa các hoạt động và tạo ra kết quả cuối cùng.
Giá trị cho nhân sự tham gia Chương trình CPIM nâng cao kiến thức các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng cho nhân sự, về sản xuất và quản lý hàng tồn kho, bằng cách cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để đánh giá và quản lý hiệu quả các hoạt động. Chương trình CSCP cung cấp cho nhân sự các công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả các hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu và cho phép họ thực hiện các phương pháp tiếp cận thực tiễn tốt nhất để tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng.
Bài thi Phải vượt qua một bài thi để được chứng nhận.

150 câu hỏi, trong đó gồm 20 câu hỏi ‘Pre-test’.

Những câu hỏi ‘Pre-test’ không đóng góp vào tổng điểm nhưng cần thiết cho mục đích nghiên cứu. Các câu hỏi ‘Pretest’ được phân phối ngẫu nhiên giữa các mục đã được chấm điểm và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Thí sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi trong đề thi.

Phải vượt qua một bài thi để được chứng nhận.

150 câu hỏi, trong đó gồm 20 câu hỏi ‘Pre-test’.

Những câu hỏi ‘Pre-test’ không đóng góp vào tổng điểm nhưng cần thiết cho mục đích nghiên cứu. Các câu hỏi ‘Pretest’ được phân phối ngẫu nhiên giữa các mục đã được chấm điểm và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Thí sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi trong đề thi.

Thời lượng thi 3.5 giờ 3.5 giờ
Nội dung thi Nội dung bài thi được phát triển theo đề cương bài thi có trong CPIM Exam Content Manual. Các câu hỏi được giám sát thông qua hiệu chuẩn đo lường tâm lý nghiêm ngặt và được tham chiếu chéo dựa trên các nguồn tài liệu về ngành đã được phê duyệt. Mỗi nghiên cứu phân tích nhiệm vụ công việc (JTA) được thực hiện 3 – 5 năm một lần để đảm bảo tính phù hợp của nội dung. Nội dung bài thi được phát triển theo đề cương bài thi có trong CSCP Exam Content Manual. Các câu hỏi được giám sát thông qua hiệu chuẩn đo lường tâm lý nghiêm ngặt và được tham chiếu chéo dựa trên các nguồn tài liệu về ngành đã được phê duyệt. Mỗi nghiên cứu phân tích nhiệm vụ công việc (JTA) được thực hiện 3 – 5 năm một lần để đảm bảo tính phù hợp của nội dung.
Thang điểm APICS sử dụng phương pháp tính điểm theo tỷ lệ, là kỹ thuật để cân bằng điểm theo mức độ khó thay đổi giữa các câu hỏi.

Phạm vi điểm APICS CPIM là 200 đến 350.

 • Không đạt = 200 – 299
 • Đạt = 300 – 350
APICS sử dụng phương pháp tính điểm theo tỷ lệ, là kỹ thuật để cân bằng điểm theo mức độ khó thay đổi giữa các câu hỏi.

Phạm vi điểm APICS CSCP là 200 đến 350.

 • Không đạt = 200 – 299
 • Đạt = 300 – 350

NÂNG CAO KIẾN THỨC CỦA BẠN VỚI 

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ APICS VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 

CPIM & CSCP

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA BẠN VỚI 

Chứng Chỉ Quốc Tế APICS về Quản lý Chuỗi Cung Ứng CPIM & CSCP

Thăng tiến sự nghiệp với chứng chỉ chuỗi cung ứng APICS

“Lộ trình cho sự phát triển chuyên nghiệp”