Tin tức

[VILASxTDTU] Bảo vệ dự án lĩnh vực giao nhận vận tải xuyên biên giới – Chương trình FIATA

Ngày 7/5/2023, Khoa Quản trị kinh doanh trường đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với công ty Vilas tổ chức buổi thuyết trình bảo vệ dự án môn chương trình FIATA dành cho sinh viên chương trình CLC ngành Kinh doanh quốc tế K24. Đây là chương trình giao nhận vận tải quốc tế được tích hợp trong chương trình CLC ngành kinh doanh quốc tế TDTU.

Trong suốt một học kỳ, sinh viên được hỗ trợ bởi mentor cho từng nhóm để ứng dụng lý thuyết vào việc giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực logistics, vận tải đa phương thức và vận tải xuyên biên giới. Sau đó, các nhóm thực hiện viết báo cáo và bảo vệ đề tài trước hội đồng đến từ doanh nghiệp, bằng tiếng Anh.

 

  Học kỳ 2 năm học 2022-2023, các mentor đến từ các doanh nghiệp nổi tiếng như Kuehne + Nagel Việt Nam, Yes4All, Quanterm Logistics VN, Dongjin Shipping VN, Columbia Sportswear Việt Nam, Hoà Phát International Logistics, Lazada Logistics, Expeditors Việt Nam, FPT Polytechnic và Unilever Việt Nam. Hội đồng chấm dự án bao gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các công ty như Transimex, U&I Logistics, Ben Line Agencies – ISO Tank Manager và FDI Co., Ltd.
 • Mr. Trần Chí Dũng – Trưởng ban cố vấn chuyên môn VILAS – Chairman of Academic Advisory Board
 • Mr. Trần Minh Hưng – Solution ,Transition & Implementation Manager
 • Mr. Nguyễn Tâm Thành – Chief Operating Officer (COO) of ONEX Logistics Co., LTD
 • Mr. Phạm Anh Tuấn – Air Freight Director of U & I Logistics Corporation
 • Ms. Lê Thị Phương Thanh – Learning & Development Specialist of U & I Logistics Corporation
 • Mr. Lê Thành Trung Freight Forwarding Specialist of Vship Logistics and Lecturer of International Business Management at College of Foreign Economic Relations
 • Mr. Nguyễn Ngọc Trang – Customs Clearance Specialist at VSHIP Logistics and Trading Company Limited
 • Ms. Nguyễn Hiền Hòa – Business Development Manager
 • Mr. Nguyễn Quốc Quyền – Air Freight Manager of FDI Co., Ltd
 • Mr. Nguyễn Bá Khánh Vinh – ISO Tank Manager of Ben Line Agencies

Sinh viên đã được đánh giá và nhận được góp ý từ ban giám khảo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế, tư duy khởi nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ. Các chuyên gia nhận xét, đa phần sinh viên đã có kiến thức nền tảng tốt, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng thuyết trình khá tốt, đây là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên thành công trong tương lai. Bằng cách đưa ra giải pháp phân tích dữ liệu gắn liền với nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp, các bạn sinh viên có thể nâng cao khả năng của mình và chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp thành công.

 

 

—————————————————-

 

English Version

On May 7, 2023, the Faculty of Business Administration at Ton Duc Thang University collaborated with Vilas Company to organize a presentation defending the FIATA program project for CLC K24 International Business students. This is an international freight forwarding program integrated into the CLC program major in International Business at TDTU.

Throughout one semester, students were supported by mentors for each group to apply theories to solve practical problems in logistics, multimodal transportation, and cross-border transportation. Afterwards, the groups wrote reports and defended their topics before a board from businesses, in English.

In the second semester of the academic year 2022-2023, mentors came from well-known businesses such as Kuehne + Nagel Vietnam, Yes4All, Quanterm Logistics VN, Dongjin Shipping VN, Columbia Sportswear Vietnam, Hoa Phat International Logistics, Lazada Logistics, Expeditors Vietnam, FPT Polytechnic, and Unilever Vietnam. The project evaluation board included experienced experts from companies such as Transimex, U&I Logistics, Ben Line Agencies – ISO Tank Manager, and FDI Co., Ltd.

 • Mr. Tran Chi Dung – Chairman of Academic Advisory Board
 • Mr. Tran Minh Hung – Solution ,Transition & Implementation Manager
 • Mr. Nguyen Tam Thanh – Chief Operating Officer (COO) of ONEX Logistics Co., LTD
 • Mr. Pham Anh Tuan – Air Freight Director of U & I Logistics Corporation
 • Ms. Le Thi Phuong Thanh – Learning & Development Specialist of U & I Logistics Corporation
 • Mr. Le Thanh Trung Freight Forwarding Specialist of Vship Logistics and Lecturer of International Business Management at College of Foreign Economic Relations
 • Mr. Nguyen Ngoc Trang – Customs Clearance Specialist at VSHIP Logistics and Trading Company Limited
 • Ms. Nguyen Hien Hoa – Business Development Manager
 • Mr. Nguyen Quoc Quyen – Air Freight Manager of FDI Co., Ltd
 • Mr. Nguyen Ba Khanh Vinh – ISO Tank Manager of Ben Line Agencies

Students were evaluated and received feedback from the judges on their professional skills, soft skills, practical experience, entrepreneurial mindset, and language skills. Experts noted that the majority of students had a good foundation of knowledge, practical skills, and presentation skills, which are important factors for their future success. By providing solutions through data analysis closely related to real business operations, students can improve their abilities and prepare for a successful career in the future.

Learn more about us!!!