Logistics

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NỬA ĐẦU THÁNG 2/2018

Hình ảnh có liên quan

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2018 (từ 01/02 đến 15/02/2018) đạt 16,95 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 4,59 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 01/2018.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 57,12 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng 15,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 02/2018 thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 02/2018 thặng dư 1,67 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 02/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 11 tỷ USD, giảm 18,1% tương ứng tăng giảm 2,43 tỷ USD so với nửa cuối tháng 01/2018. Tính đến hết ngày 15/02/2018 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 36,82 tỷ USD, tăng 37%, tương ứng tăng 9,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 02/2018 đạt thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/02/2018 hơn 4,28 tỷ USD.

 

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2018 đạt gần 9,2 tỷ USD, giảm 16,2% (tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018. Tính đến hết ngày 15/02/2018 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 29,4 tỷ USD, tăng 45,4% (tương ứng tăng gần 9,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 01/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 02/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau:  máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 20,9%, tương ứng giảm 271 triệu USD; giầy dép các loại giảm 20,5%, tương ứng giảm 153 triệu USD; hàng thủy sản giảm 30%, tương ứng giảm 116 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 14,7%, tương ứng giảm 100 triệu USD so với nửa cuối tháng 1/2018; …

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/02/2018 so với cùng kỳ năm 2017)

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 6,45 tỷ USD, giảm 14,3% (tương ứng giảm 1,08 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2018 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 20,56 tỷ USD, tăng 44,6% tương ứng tăng gần 6,34 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

 

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2018 đạt 7,75 tỷ USD, giảm 26,6% ( tương ứng giảm 2,81 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018. Tính đến hết ngày 15/02/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 27,73 tỷ USD, tăng 29,4% (tương ứng tăng 6,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 01/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 02/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau:  máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 26,8%, tương ứng giảm 413 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 41,6%, tương ứng giảm 304 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 11,6%, tương ứng giảm 2013 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29,6%, tương ứng giảm 174 triệu USD; vải các loại igarm 30,1%, tương ứng giảm 170 triệu USD so với nửa cuối tháng 1/2018; …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/02/2018 so với cùng kỳ năm 2017)

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các d​oanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 02/2018 đạt 4,55 tỷ USD, giảm 22,9% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2018 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 16,27 tỷ USD, tăng 28,4%, tương ứng tăng 3,6 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

 

Theo custom.gov.vn