fbpx
NEWS

October 2019 – Supply Chain Analysis: Embracing the 4.0 Invasion

OCTOBER 2019

TOPIC: "SUPPLY CHAIN ANALYTICS: EMBRACING THE 4.0 INVASION"

VILAS Sharing Contents

VILAS Sharing Contents

16/10/2019

Top 10 xu hướng Logistics trong năm 2020 gồm: Số hoá Chuỗi cung ứng, Phương tiện vận tải tự điều khiển, Công nghệ in 3D, Phân tích dữ liệu và Logistics Big data, AI, An toàn Logistics, Cloud Logistics…

18/10/2019

Năm phương pháp phân tích Chuỗi cung ứng chính gồm: Phân tích mô tả, Phân tích dự đoán, Phân tích đề xuất, Bộ quy chuẩn đo lường về hiệu suất hoạt động, Đo lường hiệu suất hỗn hợp…

23/10/2019

Case Study: Cách Big data tái định hình Chuỗi cung ứng

25/10/2019

Tips: 5 bước chuẩn bị để tiếp cận Big data vào Chuỗi cung ứng doanh nghiệp

23/10/2019

VILAS News No. 1

25/10/2019

Tips: 5 bước chuẩn bị để tiếp cận Big data vào Chuỗi cung ứng doanh nghiệp